Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter

Publisert av Bjørn Vidar Granum den 28.10.23. Oppdatert 27.05.24.

Nordseter Vel (NV) er en paraplyorganisasjon som skal ivareta interessene til hytte- og leilighetseiere på Nordseter og tilliggende områder.
I samarbeid med andre aktører jobber vi for å ivareta og videreutvikle skiløyper, stier, og bruer, samt etablere sosiale møteplasser slik at flest mulig kan ha glede av dette flotte fjellområdet. I tillegg ønsker vi å være en kraftig stemme i utviklingen av området. Uten en stor medlemsmasse er dette ikke mulig! 

Nordseter Vel gjør din fjellopplevelse rikere! 

 • Skiløyper

Gjennom vårt deleierskap og styredeltagelse i Lillehammerfjellet Tur- og Løypeselskap SA (LTL) bidrar vi til fjellets kanskje viktigste og omfattende aktivitet – et unikt skiløypenett gjennom vinteren om henger sammen med løypenettet nordover mot Hafjell, sydover mot Sjusjøen og nedover til Lillehammer.  Finansieringen av løypenettet er et spleiselag mellom næringslivsinteresser, grunneiere og eiere av fritidsboliger og leiligheter. LTL vurderer stadige utvidelser og forbedringer og knytter løypenettet opp mot tilsvarende på Sjusjøen og i Øyer. Finansieringen sikres gjennom en egen avgift i tillegg til medlemsavgiften i vellet

 • Aktiviteter

  • Vi planlegger og gjennomfører dugnader for sommervedlikehold av skiløyper, rydding og klopping av stier og turveier
  • Vi organiserer påskeskirenn for hytteeiere med familier i området, sist med ca. 250 deltagere. Avholdes normalt på langfredag
  • Vi har dialog med og er høringsinstans for Lillehammer kommune i bl.a. plansaker
  • Vi samarbeider med DNT-Lillehammer
  • Vi samarbeider med hytteeierforeninger og lokale vel og veiselskaper i saker av felles interesse
  • Vi organiserer fellesbuss til Svarthaugen i Øyerfjellet med skitur tilbake til Nordseter, onsdag i påskeuka. 

 • Historien om Nordseter 
  Nordseter Vel har et langsiktig mål om å samle viktige og interessante biter av Nordseters historie mellom to permer. Det siste året har vi jobbet med skriftlige kilder og også gjennomført en del intervjuer og jaktet på bilder. Arbeidet er både interessant og spennende, men også tidkrevende. De første artiklene er publisert på hjemme-siden med distribusjon via Facebook, til god mottakelse

 • Områdeplan Nordseter 

Lillehammer kommune startet i 2020 arbeidet med en overordnet Områdereguleringsplan for Nordseter. NV ga sterk støtte til dette planarbeidet, basert på kommune-planens forutsetning om at det skal foreligge en godkjent Områdeplan for Nordseter før detaljreguleringsplaner for utbygging blir behandlet og godkjent.

Vi var også tydelig med å påpeke at det er et stort utredningsbehov før utbygging på Nordseter settes i gang.

Høsten 2020 ga Nordseter Vel forhåndsuttalelse til områdeplanen med vekt på å starte planprosessen med å trekke en avgrensing av Nordsetergrenda mot fjell-området; en fjellgrense. Formelt varsel om planoppstart og forslag til planprogram for områdeplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn like før jul 2020 med høringsfrist februar 2021. Nordseter Vel sendte inn sin høringsuttalelse, med en klar visjon om å videreføre Nordseters tydelige preg som en gammel setergrend med en spesiell historisk utvikling til dagens hyttegrend og en velfungerende utfartsdestinasjon til det fantastiske natur- og friluftsområdet - Lillehammerfjellet. Mye av NVs innspill ble lagt inn som føringer i godkjent planprogram i mars 2021. Planprogrammet la også opp til en planprosess med stor medvirkning og en ambisiøs framdriftsplan som de ikke har klart å overholde. Planutvalget vedtok at det skulle legges ut to alternative plankart med tilhørende bestemmelser til høring. Vi sendte inn våre merknader til denne før utløpet av høringsfristen 12.7.2023. Se egen artikkel. 

Vi vil be om møte med det nye planutvalget i god tid før planen skal behandles.