Vedtatt på stiftelsesmøtet den 10.04.1952, senere endret på årsmøte i 2014 og 2022

§1 Foreningens navn og formål 

Foreningens navn er Nordseter vel. Nordseter vel er en paraplyorganisasjon som skal ivareta hytte- og leilighetseiernes felles interesser på Nordseter og tilliggende områder. Dette kan gjøres i samarbeid med interessenter til Nordseter, herunder lokale, regionale og sentrale myndigheter, hytteeierforeninger/veilag, næringsdrivende og grunneiere. 

Den ideelle ambisjon for Nordseter vel er å tilrettelegge for hvile, ro, naturopplevelser og fysiske aktiviteter både sommer og vinter for hytte- og leilighetseiere. Som et bidrag til en bedre folkehelse fokuseres på uteaktiviteter som skigåing, turgåing og sykling om sommeren.

  

§ 2 Definisjoner 

«Nordseter» defineres som hele fjellområdet med avgrensning mot hytteområdene i Hafjell, Hornsjø og Sjusjøen.

  

§ 3 Medlemskap 

Medlemskap i Nordseter vel er frivillig. Som «Medlem» kan være eier av en hytte, leilighet eller andre interessenter. Medlemskapet utøves av personer. Der et firma, stiftelse eller lignende er eier og medlem, skal det utpekes en fysisk person som fullmektig overfor Nordseter vel. 

Medlem som ikke har betalt kontingent i to (2) påfølgende år anses som utmeldt.

  

§ 4 Styret 

Foreningens styre velges av Årsmøtet for to (2) år, men med tilnærmet halve styret på valg hvert år. Styret kan bestå av inntil sju (7) styremedlemmer inklusiv styreleder og inntil to (2) varamedlemmer. Styreleder velges særskilt for to 2) år. Styret konstituerer seg selv. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede fysisk eller digitalt. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. 

Foreningens tegnes av styreleder og et styremedlem i felleskap. Styret kan meddele prokura. 

Styret kan engasjere ekstern lønnet forretningsfører. Side 2 av 3 


§ 5 Styrets oppgaver og fullmakter 

Følgende oppgaver tilligger styret: 

 1. a) Arbeide aktivt i samsvar med foreningens formål og ambisjon og utføre arbeidsoppgaver som naturlig avledes av § 1. 
 2. b) Utrede, prioritere og gi innspill til utførende organer på Nordseter om hytte-og leilighetseiernes behov og ønsker knyttet til felles infrastruktur for friluftsliv, det være seg drift og vedlikehold eller investeringsprosjekter. 
 3. c) Innkreve årskontingent 
 4. d) Administrere medlemsregister og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi. 
 5. e) Innkalle til og gjennomføre Årsmøte 
 6. f) Andre gjøremål og vedtak som Årsmøtet måtte bestemme. 


§ 6 Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan være representert ved fullmektig. En fullmektig kan opptre med inntil tre fullmakter. Fullmakten skal være skriftlig, datert og utstedt til det aktuelle årsmøtet. 

Det er kun medlemmer som har betalt årskontingent det siste året som har stemmerett på årsmøtet. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Ordinært Årsmøte skal arrangeres fysisk eller digitalt hvert år innen utgangen av juni måned. 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen fire uker før Årsmøtet. 

Innkalling til Årsmøtet skjer med minst to ukers varsel, direkte til medlemmene eller via hytteeierforeningenes kontaktperson. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. . 

Ordinært Årsmøte skal behandle følgende saker: 

 1. a) Godkjenne innkalling og saksliste 
 2. b) Velge møteleder, referent og et medlem som signerer årsmøteprotokollen sammen med møteleder og referent. 
 3. c) Godkjenne årsregnskap og årsberetning for foregående år 
 4. d) Godkjenne budsjett for inneværende år 
 5. e) Fastsette årskontingent for inneværende år 
 6. f) Behandle saker fremmet av styret 
 7. g) Behandle saker innkommet til styret fra medlemmene 
 1. h) Velge styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer 
 2. i) Velge revisor for to år av gangen 
 3. j) Velge valgkomite 


Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre ¾ av de fremmøtte krever det. 

Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant de møtende.

  

§ 7 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

  

§ 8 Medlemmenes plikter Hvert medlem plikter å betale årskontingent fastsatt av årsmøtet.

  

§ 9 Vedtektsendring Endring av disse vedtekter kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten og med 2/3 flertall.

  

§ 10 Oppløsning 

Oppløsning av Nordseter vel kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

  

-----------------------------------------------------