Nordseter Vels innspill til Områdeplanen

Nordseter Vels innspill til Områdeplanen

Publisert av Harald Stenerud den 22.02.23. Oppdatert 29.10.23.

I Planutvalgets møte 18.11.22 ga administrasjonen v/planlegger en gjennomgang av planstatus for arbeidet med Nordseterplanen med sikte på å motta politiske føringer for planarbeidet 

Hovedpoenget med møtet var å få planutvalgets politiske aksept for «siling» av innspill, slik at utbyggingsforslag kunne avvises «summarisk» dersom de strider mot planprogrammets føringer.

Konkret ville det bety at innsendte utbyggingsforslag ikke ville inngå i kommuneadministrasjonens 1. planforslag dersom de var i strid med føringene om generelt ambisjonsnivå; det vil si at Nordseter skal utvikles som et hytteområde med tydelig seterpreg og naturkvaliteter i fokus, med moderat næringsutvikling og middels ambisjonsnivå på fritidsbebyggelse, og om at videre utbygging skulle skje som innfylling innenfor Nordsetergrendas etablerte yttergrenser (fjellgrense mv.) og ikke berøre våtmarksområder (bekkedrag/myr). 

Full politisk støtte

Planlegger har gitt klart uttrykk for at det var full politisk støtte til disse føringene, som i tillegg ble utvidet til også å omfatte avvisning av videre utbygging innenfor definerte seterløkker.

På dette grunnlag ville planforslaget bli utarbeidet med en samlet utbyggingsramme på inntil 300 nye fritidsboligenheter (leiligheter/hytter). Dette uavhengig av pågående vurdering av VA-kapasitet.

Planutvalget vedtok at det legges ut to alternative plankart med tilhørende bestemmelser til høring. Formålet med områderegulseringen er å sikre en helhetlig forvaltning og utvikling av Nordseter.

 

Ligger an til moderat utbygging

På bakgrunn av disse tydelige politiske føringene for planarbeidet er det all grunn til å tro at det forslaget til Nordseterplan (Områderegulering for Nordseter) som nå vil bli sendt ut på høring i slutten av mars, blir vesentlig mer neddempet og moderat når det gjelder utbygging/nedbygging,            enn tidligere antatt. Samtidig som det historiske seterpreget tydeliggjøres og forsterkes i planen.                          Alt tyder på at Lillehammer fortsetter å dyrke Nordseter som en liten og spektakulær setergrend og et attraktivt utfartssenter med begrenset antall fritidsboliger, mellom naboenes forvokste hyttebyer! I forhold til dagens enorme utfordringer med klimakrise, naturkrise, energikrise og økonomiske nedgangskonjunkturer, kan dette framstå som usedvanlig fornuftig, klarsynt og framsynt!  

Forventer stort engasjement

Nordseter Vel forventer at planforslaget ikke på noen måte utfordrer Nordsetergrendas etablerte yttergrenser, spesielt mot fjellområdene, og at det er lagt opp til en innfylling med nye hytter og fritidsboliger som ikke urimelig begrenser eksisterende nedfarter og viktige tur- og løypekorridorer.

Samtidig er det jo sånn at hvis de store linjene er gode, kan det fort bli større fokus på detaljene. Det ligger fortsatt an til stort lokalt engasjement i en hektisk høringsperiode i og etter påske!

Nordseter Vel vil legge ut høringsforslaget, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, så fort det er tilgjengelig.

Nordseterplanen ble også presentert for spørsmål og drøfting på NVs Årsmøte Langfredag 7.april

Nordseter Vel har den 28. juni sendt inn sine innspill til planen, se vedlegg